Antique Hindu Ganesha Brass Temple Bell Prayer Religious Ritual Bell

Antique Hindu Ganesha Brass Temple Bell Prayer Religious Ritual Bell
Antique Hindu Ganesha Brass Temple Bell Prayer Religious Ritual Bell
Antique Hindu Ganesha Brass Temple Bell Prayer Religious Ritual Bell
Antique Hindu Ganesha Brass Temple Bell Prayer Religious Ritual Bell
Antique Hindu Ganesha Brass Temple Bell Prayer Religious Ritual Bell
Antique Hindu Ganesha Brass Temple Bell Prayer Religious Ritual Bell
Antique Hindu Ganesha Brass Temple Bell Prayer Religious Ritual Bell
Antique Hindu Ganesha Brass Temple Bell Prayer Religious Ritual Bell

Antique Hindu Ganesha Brass Temple Bell Prayer Religious Ritual Bell
Antique Hindu Ganesha brass temple bell. Still has its brass clapper.
Antique Hindu Ganesha Brass Temple Bell Prayer Religious Ritual Bell